ECO-INVEST

Máloktorá z oblastí domácej ekonomiky zažíva v posledných rokoch taký „boom“ ako práve segment investícií. Najmä so vstupom Slovenska do Európskej únie získava finančníctvo a všetky jeho odvetvia doposiaľ nevídané možnosti a zároveň silnejšie konkurenčné prostredie – a s ním i nové výzvy ale aj riziká. Obstáť v týchto nových podmienkach prináša zvýšené nároky na profesionalitu a životaschopnosť každej spoločnosti. Každý investor vie, že základným kameňom, na ktorom možno postaviť nielen svoj biznis, ale aj víziu do budúcnosti, je dokonalá znalosť trhu, uzatváranie strategických partnerstiev, získavanie nových akvizícií, pripravenosť znášať prípadné riziká, zveľaďovanie obchodného potenciálu.

Filozofia spoločnosti ECO-INVEST vždy vychádzala z predpokladov, pri ktorých slovné spojenia ako „úspešné obchodovanie“ či „výhodné investície“ kráčajú ruka v ruke s vysokou odbornosťou, solídnym prístupom či diskrétnym jednaním s partnermi.

V slovíčku „investícia“ je imanentne obsiahnutá aj vízia. A tú nemusíme vždy vzťahovať iba na anticipáciu vývoja trhu, správne rozhodnutia či rozširovanie investičných príležitostí. S víziou je dobré vždy spájať aj širšie kontexty.

Spoločnosť s celoeurópskou pôsobnosťou – akou je aj ECO-INVEST – musí svoje ciele prispôsobovať tempu a trendom dnešnej doby. K nim patrí aj vedomie významu silných finančných inštitúcií v regionálnom, ale i globálnom prostredí, angažovanie sa v tom najlepšom slova zmysle.

Spoločnosť ECO-INVEST je preto od začiatkov svojho fungovania prítomná v mnohých charitatívnych projektoch a podujatiach, významnou mierou podporuje oblasť zdravotníctva, školstva, kultúry či športu. Pretože investovať možno nielen finančné prostriedky, ale aj dobrú vôľu a pocit spolupatričnosti. Aj to sú devízy s ktorými táto spoločnosť kráča za svojou misiou.